Generelle Forretningsbetingelser Vikarassistance

 

1. Generelle forhold:
1.1 De vikarer som KVR Assens stiller til disposition, er bundet af en aftale med KVR Assens, som fastlægger deres rettigheder og pligter. Der består intet kontraktforhold mellem kunde og vikar.

1.2 I aftalen mellem KVR Assens og vikaren forpligtes vikaren til tavshed omkring kundens forretningsanliggender.

1.3 Under vikariatet påhviler det KVR Assens vikarer at følge kundens instruktioner nøje. Opstår der i øvrigt tvivlsspørgsmål mellem kunde og vikar, skal begge parter forelægge disse for KVR Assens.

1.4 Det påhviler kunden snarest at forvisse sig om, at vikaren er i stand til at udføre det i mellem KVR Assens og kunden aftalte arbejde.

1.5 Da kunden har instruksbeføjelser over vikaren, er det arbejdsstedets ansvars- og arbejdsskadeforsikring, som skal dække ved eventuelle skader forvoldt af vikaren.
KVR Assens fraskriver sig ethvert ansvar for direkte og indirekte tab og skader, der måtte opstå i forbindelse med at KVR Assens stiller vikarer til rådighed for kunden. KVR Assens ansvarsfraskrivelse gælder alle tab og skader, der måtte opstå uanset om tabet og/eller skaden er opstået ved uagtsomhed, grov uagtsomhed og/eller forsæt. Kunden stilles som om vikaren var ansat af kunde. Kundens mulighed for dækning af tabet og/eller skaden er således begrænset til det ansvar, der i henhold til dansk rets almindelige regler kan gøres gældende direkte overfor vikaren.

1.6 Pris, job og forventet varighed aftales forud for hvert vikariat, hvorefter KVR Assens bekræfter aftalen skriftligt.

1.7 Vikaren indberetter timer til KVR Assens hver uge.

1.8 Det står kunden frit for til enhver tid at forlænge, afkorte eller afbryde vikariatet. Hvis vikaren er dækket af en overenskomst, skal opsigelsesreglerne dog følges. Ved afkortelse, afbrydelse eller forlængelse af vikariatet påhviler det kunden at informere KVR Assens herom. Hvis kunden vælger at fastansætte en af KVR Assens vikarer, gælder betingelserne under Try & Hire, punkt 3.

1.9 Af hensyn til vikaren er et vikariat minimum en arbejdsdag. Dvs. at der faktureres for minimum 4 vikartimer pr. arbejdsdag.

2. Vikarlovens bestemmelser:
2.1 KVR Assens og kunden er forpligtet til at følge den nye Vikarlov, som blev implementeret d. 01.07.13. Vikarloven gælder både offentlige og private virksomheder, brugervirksomhed såvel som vikarbureau. Ifølge Vikarloven skal vikarer på en række områder ligebehandles med det fastansatte personale.
Sanktion hvis vikarloven ikke overholdes: Bøde, godtgørelse og efterbetaling.

2.2 KVR Assens forpligter sig til at følge og overholde landets gældende overenskomster.

2.3 Kunden skal informere vikaren om ledige stillinger hos kunden, for eksempel via opslag et passende sted i virksomheden eller via intranet.
2.4 Vikaren skal have adgang til kundens kollektive faciliteter, for eksempel kantine, børnepasning- og transportfaciliteter. Det gælder dog ikke, hvis forskelsbehandling af vikaren objektivt kan begrundes, f.eks. hvis der er tale om et vikariat af under 1 måneds varighed.

2.5 Kunden skal informere lønmodtagerrepræsentanterne om virksomhedens brug af vikarer.

3. Try & Hire:
3.1 Try & Hire er en mulighed for at fastansætte en medarbejder, der arbejder hos kunden som vikar.
Denne formidling er uden beregning, hvis vikaren har arbejdet hos kunden i 13 uger/481 timer i en sammenhængende periode.
Hvis vikariatet har varet mindre end de 13 uger, forpligter kunden sig til at betale vort sædvanlige honorar for fastansættelse af medarbejdere med fradrag af 1/13 (ved fuldtidsstilling), for hver uge vikariatet har varet. Ved en deltidsstilling, vil fradraget være proportionalt i forhold til antal timer, for hver uge vikariatet har varet.

Kunden forpligter sig til at underrette KVR Assens, såfremt fastansættelse af en vikar kommer på tale.

4. Sikkerhed
Materiale vedrørende de anviste kandidater og personlige dokumenter er KVR Assens ejendom.
Materialet skal behandles fortroligt.

Vores kunder forpligter sig til at makulere alle personlige dokumenter udleveret vedrørende vore vikarer når:

• Udvælgelsesprocessen er slut
• Vikaren er ophørt hos kunden

4.3 Alle rapporter, ny teknologi og opfindelser, der fremkommer som følge af det arbejde, der udføres af en af KVR Assens vikarer hos kunden, forbliver kundens ejendom med mindre andet er skriftligt aftalt.

4.4 KVR Assens forbeholder sig dog ejendomsret til rapporter, ny teknologi og opfindelser, der fremkommer som følge af vikarens arbejde, indtil vort tilgodehavende er betalt af kunden.

5. Garanti:
5.1 Det er KVR Assens udgangspunkt til hver en tid, at stille vikarer til rådighed, som opfylder de med kunden aftalte kvalifikationer. Jf. pkt. 1.4. er det kundens pligt snarest at forvisse sig om, at vikaren svarer til det aftalte.

6. Betalingsbetingelser:
6.1 KVR Assens fakturerer kunden ugentligt efter godkendte timesedler. Fakturaen omfatter vikarens arbejdstimer i overensstemmelse med attesterede timesedler.

6.2 Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato. Herefter beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned.

6.3 Der beregnes og faktureres overtid, forskudt tid mv. efter gældende overenskomst jf. pkt. 2.2 eller efter kundens egen overenskomst, såfremt løn og diverse tillæg hentes fra denne.

6.3 I tillæg til ovenstående er det kundens ansvar at betale for eventuelle rejseomkostninger, herunder bespisning mv. efter regning. Kunden skal dog ikke betale for transport til det arbejdssted, som er angivet i ordrebekræftelsen, med mindre andet er aftalt.

6.5 Alle priser er excl. moms.

7. Ikrafttrædelse:
7.1 Kunden erklærer ved modtagelse af ordreberæftelsen at have gjort sig bekendt med seneste udgave af vore forretningsbetingelser.

7.2 KVR Assens forretningsbetingelser er gældende for enhver benyttelse af vikarassistance.